Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site www.lastpointverzekeringen.nl, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Uitsluiting aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct dan wel indirect – ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door LastPoint Verzekeringen uitdrukkelijk afgewezen. LastPoint Verzekeringen biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Informatie op deze site

LastPoint Verzekeringen streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. LastPoint Verzekeringen streeft er eveneens naar dat alle informatie die is opgenomen in de op deze site aangeboden modules correct is en dat deze modules juist en ononderbroken functioneren. LastPoint Verzekeringen wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden modules. Voor een correcte werking van de modules kunt u het beste de nieuwste versie van uw internetbrowser en besturingssysteem gebruiken. Een voordeel daarbij is dat nieuwe versies van internetbrowsers meestal over betere beveiligingstechnieken beschikken dan oudere versies. Om te controleren of u de nieuwste versie van uw browser heeft, kunt u terecht op de website van uw internetprovider. Daar vindt u zonodig gratis updates om uw besturingssysteem optimaal beveiligd te houden.

LastPoint Verzekeringen aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen.
Hoewel LastPoint Verzekeringen alles in het werk zal stellen om de on-line verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de on-line verzending van gegevens door gebruikers van deze website.
Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door LastPoint Verzekeringen worden gewijzigd.

Eventuele op deze website verstrekte informatie over beleggingen of op juridisch of fiscaal terrein, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en de informatie altijd in samenspraak met uw assurantietussenpersoon dan wel uw juridisch- of belastingadviseur voor uw persoonlijke situatie te evalueren.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van LastPoint Verzekeringen dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door LastPoint Verzekeringen onderhouden en LastPoint Verzekeringen heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. LastPoint Verzekeringen geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij LastPoint Verzekeringen dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van LastPoint Verzekeringen.

Virussen

LastPoint Verzekeringen garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Klachten

LastPoint  Heeft u klachten over de dienstverlening van LastPoint Verzekeringen? Dan kunt u die schriftelijk voorleggen aan onze directie.

Directie LastPoint Verzekeringen

Postbus 131
7460 AC  RIJSSEN

Wanneer u niet tevreden bent over de behandeling van uw klacht door de directie van LastPoint Verzekeringen, dan kunt u dit melden bij het onafhankelijke Kifid. Deze stichting bemiddelt tussen u en LastPoint Verzekeringen en neemt eventueel een bindende beslissing:

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Postbus 93257
2509 AG Den Haag