Privacy

Deze website wordt beheerd door LastPoint Verzekeringen, een online financiële dienstverlener in Nederland.

In de huidige samenleving vallen allerlei zekerheden weg, maar ontstaan ook nieuwe kansen en mogelijkheden. En daarin maakt u uw eigen keuzes. Keuzes die u helpen in uw individuele ontplooiing en bij het realiseren van uw wensen en idealen. U zoekt daarbij samenwerking met deskundige partijen, die oplossingen bieden waarop u kunt vertrouwen. Onderdeel van dit vertrouwen is het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. LastPoint Verzekeringen staat hier vierkant achter. Uiteraard handelt LastPoint Verzekeringen geheel volgens de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en zijn onze gegevensverwerkingen aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

Wij volgen ook de Gedragscode Verwerking Persoongegevens Financiële Instellingen, die door het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken is opgesteld en sinds 3 februari 2003 van kracht is.

Met uw gegevens kunnen wij onze dienstverlening aan u verder verbeteren

Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij bij LastPoint Verzekeringen voor het accepteren van uw aanvraag, voor het uitvoeren van een overeenkomst, ten behoeve van preventie, ter voorkoming en bestrijding van fraude, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doel hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het van toepassing zijnde fraudereglement.

Ook kunnen wij persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over producten en diensten. Als u geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten, kunt u ons dat laten weten (LastPoint Verzekeringen, t.a.v. Directie, Postbus 131, 7462 AC Rijssen). Wij blokkeren dan uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd

De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Daarom zijn onze systemen en programma’s goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens

Sommige persoonsgegevens (bijvoorbeeld medische en strafrechtelijke) worden extra zorgvuldig verwerkt. Hiervoor gelden dan ook bijzondere regels:

In enkele gevallen, bijvoorbeeld bij levensverzekeringen en ziektekostenverzekeringen, hebben wij uw medische gegevens nodig. Onze medisch adviseur is verantwoordelijk voor de juiste verwerking daarvan. Medische gegevens worden alleen aan andere medewerkers verstrekt als zij tot de functionele eenheid van de medisch adviseur behoren en zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Zij hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseur uit hoofde van zijn medisch beroepsgeheim.

Voor risicobeoordeling kunnen wij vragen naar een eventueel strafrechtelijk verleden. Strafrechtelijke feiten van langer dan acht jaar geleden hoeven niet te worden gemeld.

Bereikbaarheid LastPoint Verzekeringen

Voor vragen over de wijze waarop LastPoint Verzekeringen omgaat met persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de directie van LastPoint Verzekeringen:
Postadres: LastPoint Verzekeringen Directie, Postbus 131, 7462 AC Rijssen.
E-mail: contact@lastpoint.nl

Cookies

Informatie over het Cookiebeleid van LastPoint Verzekeringen vindt u hier.

Wijzigingen

LastPoint Verzekeringen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Vanzelfsprekend zal LastPoint Verzekeringen waarnodig het privacystatement aanpassen aan wetswijzigingen en rechtspraak.